Do Ruska jsme nemuseli

Město Orlová už získalo první peníze, které byly od konce února 2022 uloženy ve Sberbank. Volné finanční prostředky v celkové hodnotě 60 milionů korun se postupně do Sberbank převáděly, a to díky úroku ve výši 1,25 %, kdy ostatní banky nabízely nejvýše 0,03 %.

Jak to bylo s procesem vložení peněz do Sberbank?

Již od roku 2013, podle nejednoznačného (nebo špatně vyloženého) usnesení, předkládá odbor, který má na starosti finance garantovi (většinou uvolněný volený zástupce města) doporučení, jak se bude nakládat s volnou hotovostí. Jde tedy o návrh na základě možností úročení u bank, kde má město smlouvu. Garant souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučením. Za zákonné převedení peněz na lépe úročený účet odpovídají úředníci. Ti to měli udělat, jak zákon žádá. Bohužel, zde došlo k procesní chybě.

Je nutné připomenout, že lidé, kteří věděli, že se nekoná v souladu se zákonem, postupně z úřadu odešli, nebo byli odejiti většinou už před rokem 2018 a nově příchozí přebrali praxi s procesní chybou, kterou neodhalil ani procesní audit konaný ve volebním období 2014 – 2018.

Článek nemá vyznít, že jde o pochybení úředníků. Ti konali v dobré víře, že je vše dle zavedených (schválených) postupů a procesů, které se léty ověřily a byly v pořádku. Chtěli pro město to nejlepší a konali s péčí řádného hospodáře. A čím déle se takto činí, tím je horší na tuto skutečnost přijít a jen připomínám, že ji neodhalil ani procesní audit provedený na úřadě ve výše uvedeném volebním období.

Na to, že to není zcela v pořádku, upozornil až nový vedoucí odboru a již od listopadu roku 2021 se rozhoduje tak, jak má. Je nutné konstatovat, že situace by dopadla stejně, i kdyby o vložení prostředků k úročení rozhodovala rada města. Tedy prostředky by byly vloženy do Sberbank, protože jejich úrok byl o 1,22% vyšší než u jiných bank a radní se musí chovat s péčí řádného hospodáře. Ostatní banky nabízely maximální úrok 0,03%. Díky práci finančního výboru města o vložení prostředků do Sberbank věděli všichni tehdejší zastupitelé.

První splátka vložených peněz je doma, tedy na účtu města Orlová. Dne 28. března 2024 přišlo 60 346 541,91 Kč. Je to platba dle předběžného rozvrhu, kdy bylo vyplaceno 95 % z uložených peněz. Další platba může být v budoucnu očekávána, neboť dle insolvenční správkyně Sberbank, na dotaz, jestli i obce, města a kraje dostanou vyplaceno sto procent uložených prostředků včetně úroků odpověděla: „Co se týče třetí skupiny, tedy krajů, měst, obcí a větších firem, tam se nechci zavazovat, že dostanou sto procent, ačkoliv věřím, že tomu tak bude. Počítat ale mohou s více jak 95 procenty svých peněz.

Jen konstatování na konec.

Do Ruska jsme pro peníze nemuseli, ani je nikdo neukradl a město je má k dispozici. Dokonce je jich více, než bylo uloženo, a další by měly ještě dojít. Díky tomu, že po našem volebním období mělo město i s penězi uloženými ve Sberbank kolem 230 milionů korun, tak i po navýšení ceny koupaliště byly prostředky na jeho realizaci. Dokonce bylo dost peněz i na jiné věci a nebylo nutné zvedat poplatek za odpady a daň z nemovitosti.
Je však smutné, že se někteří z městských i dalších politiků uchylovali ke lži, slovně mě napadali na ulici, dělali, že po mě střílí, případně jen řvali. Někteří prorokovali naši cestu pro peníze do Ruska. Smutné bylo, že nenapadali jen mě, ale i mou rodinu.

Doufám, že teď se alespoň chytí za nos.

Mgr. Miroslav Chlubna
předseda hnutí NEZÁVISLÍ Orlová

My o voze oni o …

Jak jsem slíbil, tak se v tomto článečku vrátím k prosincovému jednání zastupitelstva a také, co všechno budeme platit navíc.

Prosincové zastupitelstvo města, kromě jiného schvalovalo rozpočet města pro rok 2024. K němu jen pár drobností. Rozpočet města je plně mínusový a to o 120 milionů korun. Město bude mít výdaje o 120 milionů korun větší, než jsou plánovány příjmy. Kde město tyto peníze vzalo, to musí být pro mnohé koaliční zastupitele překvapivé. V roce 2022 zvedlo současné vedení města poplatek za odpady pro každého občana města s tím, že bývalé vedení města nechalo pokladnu vybrakovanou. Že to nebyla pravda, jsme již několikrát dokázali a tento rozpočet je toho důkazem. Navíc se v tomto rozpočtu zvedají mandatorní výdaje a to ve výši 9 milionů, o stejnou sumu se má vybrat ze zvýšené (podle paní starostky nezvýšené daně z nemovitosti) pro městskou policii. Další výdaje 1,2 milionů navíc na vysílání televize.

Dalo by se pokračovat, ale to není to nejpodstatnější. Minimálně suma pro městskou polici se bude mandatorně navyšovat i v dalších létech, a to vždy, když dojde k navýšení platů. Co však chceme, když městu vlastně vládnou příslušníci městské policie.

U tohoto bylo paní starostkou konstatováno, že každá koalice v prvních létech měla menší výdaje na investice. Já jsem však nemluvil o výši investic, ale o tom, že na investice mají jen díky odpovědnému hospodaření naší koalice a že z jejich strany byly mezi lidi úmyslně šířeny nepravdy.

Druhou zajímavou věcí, tedy podle mě i nesmyslem, který zastupitelstvo schvalovalo, byla jedna část usnesení k dopravě. V posledním usnesení byla konstatováno, (zjednodušeně napsáno), že zastupitelstvo města konstatuje, že dosud podepsané smlouvy a dohody jsou nadále platné. Ptal jsem se na to, proč to tam je? Vždyť tyto smlouvy a dohody budou platné i přes to, kdyby se dnes toto usnesení neodsouhlasilo. Prostě a jednoduše, smlouvy a dohody se dají zrušit třemi způsoby: 1. dohodou, 2. uplynutím doby účinnosti 3. výpovědí. Ani jedna z těchto situací nenastala, zastupitelstvo nic nerevokovalo, tak proč to tam bylo. Nikdo mi to nebyl schopen vysvětlit, jen jeden zastupitel na mě křikl, že mám lépe číst. Problém je, že kdyby město toto usnesení neodsouhlasilo, tak by to mohlo vypadat, že zpochybňuje podepsané dohody a smlouvy. Lepší je o takových věcech nehlasovat, ony platí.

Pak jsem podal nějaké interpelace a o nich budeme informovat v jiných článcích.

Pojďmě k druhé části mého článku. Zdražování.

Poplatky za odvoz odpadu. Všem občanům se od počátku roku 2023 zvedl poplatek za svoz komunálního odpadu. Následně od roku 2024 se snižuje vývoz směsného komunálního odpadu z frekvence jednou za týden na jednou za čtrnáct dní. Na kulatém stole, nebo na zastupitelstvu bylo řečeno, že pokud budou občané chtít, tak se jim přidá popelnice, že je to jednoduší a levnější. K tomuto se vrátím. Také byl zvýšen svoz plastů z jednou za měsíc na jednou za čtrnáct dní.

Takže občané mají zvýšený poplatek a snížený svoz, jen pro jistotu občané ze zákona nemají povinnost třídit odpad. Proto navýšení svozu plastů není relevantní.

Třídit má povinnost obec, a to jako původce odpadů. Zákon jako původce odpadů nedefinuje občana, ani firmy ani prodávající, ale obec. Obec, tedy město má povinnost třídit, a proto naše město vstoupilo přes spolek do společnosti CEVYKO a.s., která nám pomůže splnit zákonem dané kvóty.

Domkaři tedy zaplatí víc  za nemovitost a to podstatně, platí víc za odpady. Mají nižší svoz a když tedy požádali o popelnici navíc na komunální odpad, tak …tak lidem bylo řečeno, že se jim prvně zkontroluje, jak třídí, pak jim mohla být poslána fotografie, kolik mají mít odpadu na člověka. Opět nikde není závazně ukotveno, kolik má být odpadů na jednoho člověka v domácnosti za týden a hlavně kam se ztratil příslib vedení o přidání popelnice, když si domkař požádá?

Ještě jedna myšlenka, jak bude město kontrolovat kolik odpadů tvoří lidé bydlící v panelácích a jak hlavně třídí. Na každého má být stejný metr.

Teplo od SMO

Už v loňském roce nájemníci pocítili zvýšení ceny tepla a to o asi o 25%. Což bylo docela málo na to o kolik zvedl teplo dodavatel. Ten totiž zvedl cenu tepla o 40%. V letošním roce tedy v roce 2024 se zvedá daň z tepla o dva procenta, to ze zákona. SMO zvyšuje cenu asi o 12% procent a to je opět jen, neboť dodavatel zvýšil cenu asi o dvacet procent.

SMO tedy nepromítlo celé navýšení do ceny tepla. Jak si to mohlo dovolit?

Jediným reálným vysvětlením je, že nastavené ozdravení společnosti a nové smlouvy v minulém volebním období, jsou přesně to, co dnes dovoluje společnosti činit tyto kroky.  Opět jsem hrdý na lidi v naší tehdejší koalici, že tuto cestu umožnili. Patří sem například velice dobře vysoutěžená cena elektrické energie pro rok 2023. Přesto tato navýšení mohou a mohla lidem dělat problém. Není to totiž jediné navýšení, prostě zdražuje se všechno.

Co se tedy ještě navyšuje:

Plyn, vodné, stočné, obědy a to nejenom školní, poplatky na úřadě- třeba ověření podpisu, dopravné a mnoho dalšího. A právě to pro nás bylo rozhodující, proč jsme chtěli, aby se o zvýšení daně z nemovitosti rozhodlo až za rok, jak to udělala i jiná města. Prostě nepřenesla další finanční zátěž na občany a budou hospodařit s tím, co mají. U nás to bylo jinak, a to i přesto, že naspořeno máme. Co je však nejhorší, že o tyto peníze jen zvyšujeme mandatorní výdaje, neinvestujeme je (projíme je) a to už se zase opakuji.

Mgr. Miroslav Chlubna
předseda hnutí NEZÁVISLÍ Orlová

Zavření dvou poboček České pošty v Orlové

Česká pošta. Orlová
Česká pošta. Orlová

Předpokládám, že většina Orlováků zaregistrovala, že se budou zavírat dvě pobočky České pošty ze tří, které máme v našem městě.

Souhlasím s otevřeným dopisem pana Hejtmana Ivo Vondráka a pana Primátora Statutárního města Ostrava Tomáše Macury (odkazy na konci).

Je s podivem, že v našem kraji se zavírá šestina všech poboček a jen v Ostravsko Karvinské aglomeraci to je 36 poboček, což je 12 procent z celkového počtu zavíraných poboček v Česku. Devatenáct v Ostravě a sedmnáct na Karvinsku.

Pokračování textu „Zavření dvou poboček České pošty v Orlové“

Nebylo třeba?

Prosincové zastupitelstvo roku 2022 rozhodlo, mimo jiné, že se zvedne poplatek za komunální odpad na poplatníka o 168 Kč, ze současných 792 Kč na 960 Kč. Při projednávání jsme připomínali slova tehdejších opozičních zastupitelů a ptali se, co je k tomuto vede. Ano, podobný krok, jsme udělali v roce 2019, ale tehdy byla situace pro občany zcela jiná, nezdražovalo vše až o desítky procent, jenom teplo v domácnostech panelových domů bude letos asi o 40% dražší. Poplatek se tehdy zvedal po devíti letech, v klidných časech ekonomiky, při trvalém růstu platů a životní úrovně.  Byli jsme k tomu donuceni i změnou legislativy.

Pokračování textu „Nebylo třeba?“

Vystoupil jsem na semináři podvýboru pro vyloučené lokality

Vážení spoluobčané,

14. září 2022 jsem se měl možnost zúčastnit jednání Podvýboru pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu.

Budova Poslanecké sněmovny

Téma semináře byly vyloučené lokality. 

Seminář organizovala paní předsedkyně Andrea Babišová a paní Renáta Oulehlová. Od obou jsem dostal osobní pozvání a to díky tzv. Orlovské výzvě, která vznikla po zrušení Bezdoplatkových zón Ústavním soudem.

Na semináři měli příspěvky p. Ombudsman Stanislav Křeček, zástupce Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. p. právník Miroslav Antl.


Pokračování textu „Vystoupil jsem na semináři podvýboru pro vyloučené lokality“

Výzva poslancům k řešení problematiky migrace sociálně slabých a problémových lidí

Hezké odpoledne,
 
jak jsem již psal, spolu s ostatními starosty jsme v pondělí 8. listopadu iniciovali výzvu, která se týká problematiky migrace sociálně slabých a problémových lidí. Výzvu jsme poslali nově zvoleným poslancům do Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
 
Chtěl bych poděkovat za spolupráci panu primátorovi Města Karviná, Ing. Janu Wolfovi, starostovi Bc. Martinovi Bednářovi z Městského obvodu Ostrava-Jih, starostovi, Ing. Petrovi Rysovi z Města Bruntál a paní starostce Renatě Oulehlové z města Sokolov.
 
Věřím, že se k naší společné výzvě brzy připojí i další města. V případě zájmu mne mohou samozřejmě kontaktovat.
 
Záznam z tiskové konference si můžete pustit díky naší televize ITVO – internetová televize Orlová na YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=kaI_Hg4-aRg&t=151s

Výzva poslancům

My, představitelé měst a obcí, kteří měli na svém území zřízeny tzv. bezdoplatkové zóny, zrušené usnesením ústavního soudu, vyzýváme Vládu České republiky a poslance Parlamentu České republiky k následujícímu:


V některých českých městech a obcích existuje díky rozhodnutí zákonodárců tzv. obchod s chudobou. Do některých lokalit se stěhují lidé, kteří nemohou dosáhnout na bydlení, ať již z vlastních příčin (neplatiči, dlužníci), anebo z příčin jiných (např. nejsou občany dané obce). Tito lidé se stěhují do bytů, jejichž vlastníci mají jediný cíl – vydělat na svých nájemcích/podnájemcích co nejvíce peněz.


S těmito lidmi jsou do daného místa importovány další problémy jako hluk, porušováni nočního lidu, krádeže, vyhrožování, nevhodné chování aj.

Těmto importovaným problémům jsou vystaveni lidé, kteří nic neprovedli, jen dlouhodobě žijí v dané lokalitě. Většinou mají pocit, že jsme je v tom nechali samotné a oni teď musí dennodenně čelit nepříjemným zážitkům, obscénnostem a porušování zákona. Zastání a pomoci se však dovolat nemohou.


Města a obce teď nemají žádnou možnost, jak těmto záležitostem předcházet a zabránit. Mohou jen zřídit městskou policii, která zasahuje v mezích svých pravomocí.

Vážená Vládo České republiky, vážení poslanci Parlamentu České republiky, žádáme Vás za občany našich města a obcí, abyste začali pracovat a abyste schválili zákony, které budou systémově řešit situaci tzv. obchodníků s chudobou.

Doplnění

Za klíčovou považujeme nutnost nalezení účinného nástroje k tomu, aby obec měla možnost ovlivnit, kdo se stane jejím občanem v případě, že tento je plně závislý na formách podpory státu. Jinými slovy, aby byla zajištěna motivace pro takovéto osoby, nově přicházející do obce, dodržovat zákony a pravidla soužití. Nabízí se např. forma souhlasu obce s umístěním v dotovaném sociálním bydlení, na ubytovnách atd., možnou alternativou je i opětovné zavedení přechodného pobytu a zavedení zkušební doby (např. 3 roky) pro získání trvalého pobytu, a to po vyjádření obce, stejně jako tomu je v některých státech EU, např. v Německu, v Nizozemí a jinde. Jen takto lze dosáhnout zamezení nekontrolovatelné vnitřní migrace, na druhou stranu pak trvale budovat sociální kompetence kontinuální sociální prací, pro tyto nové občany obce, doplnil primátor Karviné Ing. Jan Wolf.

Shodli jsme se, že je nezbytné řešit plnohodnotné alternativy za zrušený statut bezdoplatkových zón, které v době své platnosti stabilizovaly sociální situaci v zasažených částech města, sloužily i jako motivace pro občany, že je potřeba pracovat na občanském soužití a plnit si své povinnosti vyplývající z bydlení v dané lokalitě.

Není přece normální vybydlovat za tichého souhlasu a finanční podpory státu další a další byty, ničit vchody, narušovat občanské soužití, svým způsobem života ohrožovat své okolí a způsobovat tak majetkovou újmu vlastníkům bytů v okolí, které si pořídili za své celoživotní úspory. Tím, že pro okolí je takovýto systém neúnosný, odcházejí lidé žijící běžným způsobem života z daných lokalit, což uvolňuje byty, do nichž se stěhují další sociálně problémové osoby a začínají se tak vytvářet vyloučené lokality. „Celý tento problém vznikl tzv. v sociální reformě oddělením výkonu sociální práce a výplaty sociálních dávek. Viníkem je tedy stát a v tuto chvíli nám neumožňuje jakékoliv řešení tohoto problému,“ argumentuje primátor Karviné.

Ten problém je daleko širší a ústavní soud rozhodl bez znalosti dané situace. Bezdoplatkové zóny byly jedinou pákou, kterou jsme měli v ruce – doplňuje orlovský místostarosta Miroslav Koláček. Stejný názor zastává i druhá místostarostka Orlové Bc. Naděžda Kubalová: „Málokdo si dovede představit problémy starousedlíků. Tito lidé, kteří žili v dané lokalitě od narození, vše si vybudovali vlastníma rukama, poctivě chodí do práce, chovají se slušně a k sousedům ohleduplně, jsou mnohdy nuceni opustit svůj rodný dům a odstěhovat se. Ruší je hlučné chování nepřizpůsobivých sousedů až do rána, ze zahrádek jim mizí úroda, jsou obtěžovány jejich děti či vnuci, tu jim někdo z oploceného pozemku ukrade kolo, tam jim zmizí ze sklepa sekačka, a tak bychom mohli pokračovat. Přičemž nemají šanci svůj dům v takovéto lokalitě prodat. Snad jen dalšímu obchodníkovi s chudobou.

Města si zřizují městskou policii, která dohlíží na dodržování pořádku, ale není přece možné, aby strážníci hlídali nepřetržitě lokality, kde se rozmohl byznys s chudobou a tito obchodníci parazitují na systému. To bychom těch strážníků museli mít několikanásobně více, což není možné. Už teď nás činnost městské policie stojí ročně 55 mil. Kč,“ konstatuje starosta Orlové Miroslav Chlubna a dodává: „Prvotně jsme vyzvali města, která měla bezdoplatkové zóny, aby se k naší výzvě přidala. Dnes již víme, že tento problém postihuje i další obce. Proto, kdo chce, aby tento problém stát řešil systémově, může se k naší výzvě připojit. Budeme moc rádi.


Mgr. Miroslav Chlubna
starosta Města Orlová
#OrlovaNaFURT!

Informace k prodloužení prázdnin

Hezký páteční den všem, po dohodě s řediteli orlovských škol se dětem v Orlové nebudou prodlužovat prázdniny. Doporučení Moravskoslezský kraj bereme na vědomí, avšak s nákazou Covid-19 na tom naše město není tak špatně, abychom museli přistoupit k tomuto řešení. Navíc jsme přesvědčení, že takto narychlo prodloužené prázdniny mohou některým rodinám způsobit problémy. Ne každý si může dovolit takto narychlo vzít dovolenou.

Přeji hezký páteční den a příjemný víkend všem.

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta Orlové

Vyjádření k regenerací V. etapy

Vážení spoluobčané,

jak jistě víte, tak započala další etapa regenerace V. Etapy. Tentokrát se jedná o F. S. Tůmy. Naprosto chápu, že to přináší komplikace, ale věřte, že se snažíme o co nejlepší možné řešení. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o trpělivost a dodržování všech dopravních omezení.

Naprosto chápeme Vaše rozhořčení v souvislosti s regenerací V. etapy. Jsme si vědomi faktu, že nastanou komplikace s parkováním, ale upřímně, lze opravit chodníky, komunikace či parkovací stání při plném provozu? Samozřejmě, že to nejde.

Pokračování textu „Vyjádření k regenerací V. etapy“

Vyjádření ke zrušení bezdoplatkových zón

Od začátku jsme věděli, že bezdoplatkové zóny mohou být ústavním soudem smeteny ze stolu, ale domnívali jsme se, že to zasáhne města, která prohlásila za bezdoplatkovou zónu celé své území,“ vysvětluje orlovská místostarostka Bc. Naděžda Kubalová a dodává: „Myslím si, že bezdoplatková zóna měla pro naprostou většinu lidí význam v tom, že došlo ke snížení přestupků proti občanskému soužití. Mám za to, že v této věci je jednoznačně chyba na straně státu, který velkoryse podporuje vysokými částkami za ubytování soukromníky, kteří vlastní ubytovny nebo pronajímají nakoupené byty sociálně slabým, a v mnoha případech problémovým občanům.

Chápu rozhodnutí soudu, ale jsem přesvědčen o tom, že stát nechal na holičkách lidi, kteří žijí normální, bezproblémový život, pracují, dodržují všechny zákony a pravidla slušnosti. Tímto krokem se stát zastal naopak lidí, kteří jsou nezaměstnaní, jsou hluční v nočních hodinách, lezou ostatním v noci do zahrad a vybírají úrodu, mnozí neposílají své děti do škol a nevědí, co je slušnost a ohleduplnost vůči ostatním. Stát rozhodně neřeší byznys s chudobou. Nehledá řešení, řeší pouze následky.

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta Orlové