Do Ruska jsme nemuseli

Město Orlová už získalo první peníze, které byly od konce února 2022 uloženy ve Sberbank. Volné finanční prostředky v celkové hodnotě 60 milionů korun se postupně do Sberbank převáděly, a to díky úroku ve výši 1,25 %, kdy ostatní banky nabízely nejvýše 0,03 %.

Jak to bylo s procesem vložení peněz do Sberbank?

Již od roku 2013, podle nejednoznačného (nebo špatně vyloženého) usnesení, předkládá odbor, který má na starosti finance garantovi (většinou uvolněný volený zástupce města) doporučení, jak se bude nakládat s volnou hotovostí. Jde tedy o návrh na základě možností úročení u bank, kde má město smlouvu. Garant souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučením. Za zákonné převedení peněz na lépe úročený účet odpovídají úředníci. Ti to měli udělat, jak zákon žádá. Bohužel, zde došlo k procesní chybě.

Je nutné připomenout, že lidé, kteří věděli, že se nekoná v souladu se zákonem, postupně z úřadu odešli, nebo byli odejiti většinou už před rokem 2018 a nově příchozí přebrali praxi s procesní chybou, kterou neodhalil ani procesní audit konaný ve volebním období 2014 – 2018.

Článek nemá vyznít, že jde o pochybení úředníků. Ti konali v dobré víře, že je vše dle zavedených (schválených) postupů a procesů, které se léty ověřily a byly v pořádku. Chtěli pro město to nejlepší a konali s péčí řádného hospodáře. A čím déle se takto činí, tím je horší na tuto skutečnost přijít a jen připomínám, že ji neodhalil ani procesní audit provedený na úřadě ve výše uvedeném volebním období.

Na to, že to není zcela v pořádku, upozornil až nový vedoucí odboru a již od listopadu roku 2021 se rozhoduje tak, jak má. Je nutné konstatovat, že situace by dopadla stejně, i kdyby o vložení prostředků k úročení rozhodovala rada města. Tedy prostředky by byly vloženy do Sberbank, protože jejich úrok byl o 1,22% vyšší než u jiných bank a radní se musí chovat s péčí řádného hospodáře. Ostatní banky nabízely maximální úrok 0,03%. Díky práci finančního výboru města o vložení prostředků do Sberbank věděli všichni tehdejší zastupitelé.

První splátka vložených peněz je doma, tedy na účtu města Orlová. Dne 28. března 2024 přišlo 60 346 541,91 Kč. Je to platba dle předběžného rozvrhu, kdy bylo vyplaceno 95 % z uložených peněz. Další platba může být v budoucnu očekávána, neboť dle insolvenční správkyně Sberbank, na dotaz, jestli i obce, města a kraje dostanou vyplaceno sto procent uložených prostředků včetně úroků odpověděla: „Co se týče třetí skupiny, tedy krajů, měst, obcí a větších firem, tam se nechci zavazovat, že dostanou sto procent, ačkoliv věřím, že tomu tak bude. Počítat ale mohou s více jak 95 procenty svých peněz.

Jen konstatování na konec.

Do Ruska jsme pro peníze nemuseli, ani je nikdo neukradl a město je má k dispozici. Dokonce je jich více, než bylo uloženo, a další by měly ještě dojít. Díky tomu, že po našem volebním období mělo město i s penězi uloženými ve Sberbank kolem 230 milionů korun, tak i po navýšení ceny koupaliště byly prostředky na jeho realizaci. Dokonce bylo dost peněz i na jiné věci a nebylo nutné zvedat poplatek za odpady a daň z nemovitosti.
Je však smutné, že se někteří z městských i dalších politiků uchylovali ke lži, slovně mě napadali na ulici, dělali, že po mě střílí, případně jen řvali. Někteří prorokovali naši cestu pro peníze do Ruska. Smutné bylo, že nenapadali jen mě, ale i mou rodinu.

Doufám, že teď se alespoň chytí za nos.

Mgr. Miroslav Chlubna
předseda hnutí NEZÁVISLÍ Orlová

My o voze oni o …

Jak jsem slíbil, tak se v tomto článečku vrátím k prosincovému jednání zastupitelstva a také, co všechno budeme platit navíc.

Prosincové zastupitelstvo města, kromě jiného schvalovalo rozpočet města pro rok 2024. K němu jen pár drobností. Rozpočet města je plně mínusový a to o 120 milionů korun. Město bude mít výdaje o 120 milionů korun větší, než jsou plánovány příjmy. Kde město tyto peníze vzalo, to musí být pro mnohé koaliční zastupitele překvapivé. V roce 2022 zvedlo současné vedení města poplatek za odpady pro každého občana města s tím, že bývalé vedení města nechalo pokladnu vybrakovanou. Že to nebyla pravda, jsme již několikrát dokázali a tento rozpočet je toho důkazem. Navíc se v tomto rozpočtu zvedají mandatorní výdaje a to ve výši 9 milionů, o stejnou sumu se má vybrat ze zvýšené (podle paní starostky nezvýšené daně z nemovitosti) pro městskou policii. Další výdaje 1,2 milionů navíc na vysílání televize.

Dalo by se pokračovat, ale to není to nejpodstatnější. Minimálně suma pro městskou polici se bude mandatorně navyšovat i v dalších létech, a to vždy, když dojde k navýšení platů. Co však chceme, když městu vlastně vládnou příslušníci městské policie.

U tohoto bylo paní starostkou konstatováno, že každá koalice v prvních létech měla menší výdaje na investice. Já jsem však nemluvil o výši investic, ale o tom, že na investice mají jen díky odpovědnému hospodaření naší koalice a že z jejich strany byly mezi lidi úmyslně šířeny nepravdy.

Druhou zajímavou věcí, tedy podle mě i nesmyslem, který zastupitelstvo schvalovalo, byla jedna část usnesení k dopravě. V posledním usnesení byla konstatováno, (zjednodušeně napsáno), že zastupitelstvo města konstatuje, že dosud podepsané smlouvy a dohody jsou nadále platné. Ptal jsem se na to, proč to tam je? Vždyť tyto smlouvy a dohody budou platné i přes to, kdyby se dnes toto usnesení neodsouhlasilo. Prostě a jednoduše, smlouvy a dohody se dají zrušit třemi způsoby: 1. dohodou, 2. uplynutím doby účinnosti 3. výpovědí. Ani jedna z těchto situací nenastala, zastupitelstvo nic nerevokovalo, tak proč to tam bylo. Nikdo mi to nebyl schopen vysvětlit, jen jeden zastupitel na mě křikl, že mám lépe číst. Problém je, že kdyby město toto usnesení neodsouhlasilo, tak by to mohlo vypadat, že zpochybňuje podepsané dohody a smlouvy. Lepší je o takových věcech nehlasovat, ony platí.

Pak jsem podal nějaké interpelace a o nich budeme informovat v jiných článcích.

Pojďmě k druhé části mého článku. Zdražování.

Poplatky za odvoz odpadu. Všem občanům se od počátku roku 2023 zvedl poplatek za svoz komunálního odpadu. Následně od roku 2024 se snižuje vývoz směsného komunálního odpadu z frekvence jednou za týden na jednou za čtrnáct dní. Na kulatém stole, nebo na zastupitelstvu bylo řečeno, že pokud budou občané chtít, tak se jim přidá popelnice, že je to jednoduší a levnější. K tomuto se vrátím. Také byl zvýšen svoz plastů z jednou za měsíc na jednou za čtrnáct dní.

Takže občané mají zvýšený poplatek a snížený svoz, jen pro jistotu občané ze zákona nemají povinnost třídit odpad. Proto navýšení svozu plastů není relevantní.

Třídit má povinnost obec, a to jako původce odpadů. Zákon jako původce odpadů nedefinuje občana, ani firmy ani prodávající, ale obec. Obec, tedy město má povinnost třídit, a proto naše město vstoupilo přes spolek do společnosti CEVYKO a.s., která nám pomůže splnit zákonem dané kvóty.

Domkaři tedy zaplatí víc  za nemovitost a to podstatně, platí víc za odpady. Mají nižší svoz a když tedy požádali o popelnici navíc na komunální odpad, tak …tak lidem bylo řečeno, že se jim prvně zkontroluje, jak třídí, pak jim mohla být poslána fotografie, kolik mají mít odpadu na člověka. Opět nikde není závazně ukotveno, kolik má být odpadů na jednoho člověka v domácnosti za týden a hlavně kam se ztratil příslib vedení o přidání popelnice, když si domkař požádá?

Ještě jedna myšlenka, jak bude město kontrolovat kolik odpadů tvoří lidé bydlící v panelácích a jak hlavně třídí. Na každého má být stejný metr.

Teplo od SMO

Už v loňském roce nájemníci pocítili zvýšení ceny tepla a to o asi o 25%. Což bylo docela málo na to o kolik zvedl teplo dodavatel. Ten totiž zvedl cenu tepla o 40%. V letošním roce tedy v roce 2024 se zvedá daň z tepla o dva procenta, to ze zákona. SMO zvyšuje cenu asi o 12% procent a to je opět jen, neboť dodavatel zvýšil cenu asi o dvacet procent.

SMO tedy nepromítlo celé navýšení do ceny tepla. Jak si to mohlo dovolit?

Jediným reálným vysvětlením je, že nastavené ozdravení společnosti a nové smlouvy v minulém volebním období, jsou přesně to, co dnes dovoluje společnosti činit tyto kroky.  Opět jsem hrdý na lidi v naší tehdejší koalici, že tuto cestu umožnili. Patří sem například velice dobře vysoutěžená cena elektrické energie pro rok 2023. Přesto tato navýšení mohou a mohla lidem dělat problém. Není to totiž jediné navýšení, prostě zdražuje se všechno.

Co se tedy ještě navyšuje:

Plyn, vodné, stočné, obědy a to nejenom školní, poplatky na úřadě- třeba ověření podpisu, dopravné a mnoho dalšího. A právě to pro nás bylo rozhodující, proč jsme chtěli, aby se o zvýšení daně z nemovitosti rozhodlo až za rok, jak to udělala i jiná města. Prostě nepřenesla další finanční zátěž na občany a budou hospodařit s tím, co mají. U nás to bylo jinak, a to i přesto, že naspořeno máme. Co je však nejhorší, že o tyto peníze jen zvyšujeme mandatorní výdaje, neinvestujeme je (projíme je) a to už se zase opakuji.

Mgr. Miroslav Chlubna
předseda hnutí NEZÁVISLÍ Orlová

Zavření dvou poboček České pošty v Orlové

Česká pošta. Orlová
Česká pošta. Orlová

Předpokládám, že většina Orlováků zaregistrovala, že se budou zavírat dvě pobočky České pošty ze tří, které máme v našem městě.

Souhlasím s otevřeným dopisem pana Hejtmana Ivo Vondráka a pana Primátora Statutárního města Ostrava Tomáše Macury (odkazy na konci).

Je s podivem, že v našem kraji se zavírá šestina všech poboček a jen v Ostravsko Karvinské aglomeraci to je 36 poboček, což je 12 procent z celkového počtu zavíraných poboček v Česku. Devatenáct v Ostravě a sedmnáct na Karvinsku.

Pokračování textu „Zavření dvou poboček České pošty v Orlové“